info - Kreative Tanters Vedtægter

Kreative Tanter Vedtægter   

Roskilde , d. 17 december 2019


Vedtægter for Kreative Tanter.


 • 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Kreative Tanter

Stiftet december 2019, hjemmehørende i Roskilde Kommune


 • 2. Formål.

At fremme det kreative fællesskab, hvor vi lærer og inspireres af hinanden. Det gør vi ved afholdelse af hobbydage/aftener, workshops og kurser. Disse arrangementer er åbne for alle interesserede.


 • 3. Medlemsforhold.

Som medlem kan optages enhver person over 18 år, som tilslutter sig foreningens formål.

Stemmeberettiget er de medlemmer, der har betalt det, af bestyrelsen, fastsatte kontingent.


 • 4. Regnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af 1 revisor, valgt for 2 år.


 • 5. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. 


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes ved opslag på hjemmesiden www.kreativetanter,dk med mindst 14 dages varsel.


Medlemmer kan indsende forslag, de ønsker behandlet på generalforsamlingen, til Kreative Tanters formand senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Ved alle valg og beslutninger på en ordinær generalforsamling kræves blot simpelt flertal blandt de fremmødte.

Skriftlig afstemning finder sted på begæring.


Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 1. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 2. Fremlæggelse af regnskab
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg af 1 revisor /se§4, hvert andet år)
 5. Eventuelt.
 • 6. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3 medlemmer.

Stemmeberettigede medlemmer kan opstille til bestyrelsen efter 3 års medlemskab af Kreative Tanter

Såfremt ét af de 3 medlemmer af Bestyrelsen ønsker at udtræde, vælges et nyt medlem til Bestyrelsen på førstkommende ordinære generalforsamling.


Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.

Der skrives referat af møderne.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan til enhver tid indkalde til et bestyrelsesmøde med min. 7 dages varsel.


Det er bestyrelsens opgave:

 1. at udarbejde et program for årets aktiviteter (udarbejdes halvårligt).
 2. at udarbejde et regnskab


 • 7. Tegningsret

Kreative Tanter tegnes af formanden eller kassereren. • 8. Vedtægtsændringer og opløsning

Vedtægtsændring kan ske på generalforsamling ved simpelt flertal.


Til beslutning om foreningens ophør kræves, at en sådan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 3 måneders mellemrum.


Såfremt foreningen opløses tilfalder aktiverne Støtteforeningen for VIF’s Ungdom.