info - Kreative Tanters VedtægterVedtægter for Foreningen Kreative TanterVedtaget d. 16.februar på Extraordinær Generalforsamling/ Gældende pr. 1.april 2022


 • 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Kreative Tanter

Stiftet december 2019, hjemmehørende i Roskilde Kommune


 • 2. Formål.

At fremme det kreative fællesskab, hvor vi lærer og inspireres af hinanden. Det gør vi ved afholdelse af hobbydage/aftener, workshops og kurser. Disse arrangementer er åbne for alle interesserede.


 • 3. Medlemsforhold.
  Foreningen består af 2 faste medlemmer, Tina Jane Andersen og Susan Jensen.
 • 4. Regnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret.


 • 5. Bestyrelse

Bestyrelsen består af Tina Jane Andersen og Susan Jensen.

Såfremt ét af de 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker at udtræde, kan det ene medlem vælge at videreføre Foreningen og udpege et nyt medlem af bestyrelsen, alternativt opløse Foreningen.


Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.

Der afholdes bestyrelsesmøder min.2 gange/året

Der skrives referat af møderne.


Det er bestyrelsens opgave:

 1. at udarbejde et program for årets aktiviteter i samarbejde med arbejdsgruppen (udarbejdes halvårligt).
 2. at udarbejde et regnskab
 3. at afholde et orienteringsmøde en gang årligt/ i foråret. • 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 


Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 2. Fremlæggelse af regnskab
 3. Eventuelt. • 7. Tegningsret

Kreative Tanter tegnes af formanden eller kassereren.


 • 8. Vedtægtsændringer og opløsning

Vedtægtsændring kan ske på et bestyrelsesmøde, såfremt bestyrelsen er enige om dette.


Beslutning om Foreningens ophør kræver, at Bestyrelsen er enige om dette. Alternativt kan Foreningen opløses af det ene bestyrelsesmedlem, hvis det andet medlem ønsker at forlade Foreningen.


Såfremt foreningen opløses tilfalder aktiverne en forening for kreative mennesker i Roskilde Kommune.